algemene voorwaarden

wij werken samen met u in alle transparantie

Alle verkoopovereenkomsten, bestellingen en opdrachten geschieden volgens de voorwaarden hierna bepaald en primeren alle andere voorwaarden, zelfs de voorwaarden die uitdrukkelijk zouden vermeld staan op de bestelbon van de koper of in diens algemene voorwaarden. Afwijkingen aan de verkoopsvoorwaarden worden enkel aanvaard wanneer ze schriftelijk worden goedgekeurd door de daartoe bevoegde personen van vitroplena.

   

beroepsdiscretie

vitroplena zal tijdens het volbrengen van de haar toevertrouwde opdrachten de volstrekte beroepsdiscretie bewaren. Dit op de door de klant aangeleverde info en op de specifieke resultaten van vermelde opdrachten. Info die evenwel beschouwd kan worden als onderdeel van het publieke domein valt hier niet binnen.

Specifieke extra geheimhouding/discretie voor een vastgelegde termijn is enkel van toepassing wanneer een getekende overeenkomst (bvb. een NDA) tussen vitroplena en de klant bestaat. vitroplena stelt zich open voor zo'n contracten en is bereid hier ten allen tijde met de klant over overeen te komen. 

vitroplena zal zich naar best vermogen inspannen om alle wettelijke bepalingen in acht te nemen.

 

bestellingen

Opdrachten aan vertegenwoordigers, of op welke wijze ook, zijn enkel bindend voor de vitroplena na schriftelijke bevestiging van een verantwoordelijke van vitroplena.

Alle gegevens nodig voor het correct uitvoeren van de toegewezen opdracht zullen tijdig door de klant aan vitroplena vertrekt worden. Hierbij zal de klant zich inspannen om bij het verstrekken van deze gegevens de grootste zorg aan de dag te brengen. 

 

prijzen

Prijzen, tarieven, vermeld in catalogen zijn nooit bindend voor vitroplena, ze dienen enkel ten titel van inlichtingen en kunnen ten allen tijde, eenzijdig, door vitroplena gewijzigd worden. 

Offertes zijn 8 dagen geldig. In de prijzen en tarieven zijn nooit wettellijke rechten of taksen, van eender welke aard, inbegrepen.

vitroplena behoud ten allen tijde en onder eender welke voorwaarden het recht extra prestaties in regie uit te voeren en als meerprijs op de offerteprijs aan te rekenen. Indien gewenst zal vitroplena deze extra prestaties éénduidig aantonen aan de klant. vitroplena zal zich naar best vermogen inspannen om extra uren in regie te vermijden en desgevallend te beperken. 

vitroplena behoud ten allen tijde en onder eender welke voorwaarden het recht alle bijkomende kosten - naast de vergoeding voor verrichte prestaties - ten laste van de klant te leggen, als daar zijn: aangevraagde meetings; verplaatsingskosten of/of verblijfskosten; de kosten voor rekening van de klant gedaan zoals het betalen van licenties, afdrukkosten, etc. vitroplena verbindt zich ertoe deze extra kosten aan te tonen. 

 

levering

vitroplena zal zich naar best vermogen inspannen om aangegeven levertermijnen te respecteren. Doch, de aangegeven levertermijnen zijn slechts bij benadering bepaald en zonder enige verbintenis voor vitroplena. In geen geval is een vertraging in de levering een reden tot schadevergoeding of tot verbreking/ontbinding der overeenkomst. Bezwaren tegen geweigerde goederen worden enkel erkend mits het vitroplena rechtstreeks per aangetekende brief wordt toegezonden door de koper binnen de 3 dagen na levering. 

 

betaalmodaliteiten

Specifieke modaliteiten vermeld op de offerte en/of orderbevestiging van vitroplena prevaleren alle andere voorwaarden, ook deze van de koper. Deze modaliteiten kunnen, maar hoeven niet in overeenkomst met de koper zijn opgesteld. De koper keurt deze modaliteiten stilzwijgend goed bij het goedkeuren van de offerte of het plaatsen van een bestelling.  

Voor offerte/orderbedragen lager dan 4000 EUR excl. btw worden de prestaties 100% bij oplevering aangerekend.

Voor offerte/orderbedragen hoger dan of gelijk aan 4000 EUR excl. btw gelden volgende modaliteiten: 

  • 30% bij goedkeuring offerte/plaatsen van een bestelling
  • 50% bij oplevering 1ste versie rekennota/tekeningen en/of plaatsing hoofdstructuur van het project
  • 20% bij oplevering finale versie rekennota/tekeningen en/of finale oplevering structuur 

Contantkorting wordt nooit toegepast en wordt niet toegestaan. 

Protest moet aangetekend gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum met opgave van de grieven. De postdatum geldt als bewijs.

vitroplena is gerechtigd de lopende opdrachten op te schorten, niet volledig uit te voeren of als vervallen te beschouwen bij het niet nakomen van de betalingsvoorwaarden. Van deze opschorting of niet volledige uitvoering dient geen kennisgeving te gebeuren aan de klant.

Wissels en effekten vormen geen schuldhernieuwing in hoofde van de verkoper of de koper, en kunnen geen verzaking of wijziging aan de betaalmodaliteiten uitmaken.

 

betaaltermijn

Tenzij anders vermeld op de offerte en/of orderbevestiging en/of factuur geldt een betaaltermijn van 30 dagen, gerekend vanaf de factuurdatum. 

Een afwijkende betaaltermijn is enkel geldig wanneer deze vermeld wordt op de factuur van vitroplena. 

Geen enkele andere betaaltermijn dan hierboven vermeld, inclusief deze vermeld in enige voorwaarden van de klant, is geldig.

Alle op de vervaldag onbetaalde facturen zullen van rechtswege en zonder aanmaning een intrest aan 10% per maand opleveren en indien zij geheel of gedeeltelijk onbetaald blijven na 30 dagen na de vervaldag zal het verschuldigde bedrag bovendien verhoogd worden met 10% met een minimum van € 100 ten titel van conventionele schadeloosstelling, die eveneens onmiddellijk opeisbaar zal zijn zonder aanmaning. Partijen zien uitdrukkelijk af van de toepassing van art 1231 van het B.W.

De niet-betaling van de factuur op de vervaldag maakt het verschuldigd saldo van de al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

vitroplena is gerechtigd de lopende opdrachten op te schorten, niet volledig uit te voeren of als vervallen te beschouwen bij het niet betalen op de aangegeven vervaldag. Van deze opschorting of niet volledige uitvoering dient geen kennisgeving te gebeuren aan de klant. Desgevallend is vitroplena gerechtigd, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een schadevergoeding ten laste van de klant te leggen ter waarde van 1/3 van de verkoopprijs. 

Wissels en effekten vormen geen schuldhernieuwing in hoofde van de verkoper of de koper, en kunnen geen verzaking of wijziging aan de betaaltermijnen uitmaken.

Eventuele toegestane termijnen van betalen vervallen van rechtswege bij overlijden, faillissement of iedere wijziging in de financiële positie van de koper die de kredietwaardigheid doet verminderen, zoals o.m. geprotesteerde wissels, bankinlichtingen.

 

eigendom

Alle intellectuele eigendom en/of data en/of documenten en/of materialen (eventuele geheimhoudingscontracten/NDA's respecterend) blijven eigendom van vitroplena tot op het ogenblik van gehele afbetaling van de facturen en aankleven. Het risico komt echter ten laste van de koper vanaf de levering, die er de bewaarder van is en die aansprakelijk zal zijn voor om het even welke schuld. Zolang vitroplena eigenaar is, mag vitroplena, of een door hem aangestelde persoon ten allen tijde toegang hebben tot de intellectuele eigendom/data/documenten/materialen, waar het zich ook bevindt. 

In geval van niet stipte naleving van de verkoopsvoorwaarden door de koper/klant behoud vitroplena zich het recht - louter ter vrijwaring van zijn rechten en zonder enige nadelige erkentenis zijnentwege - de intellectuele eigendom/data/documenten/materialen terugnemen. De koper geeft aan vitroplena nu reeds machtiging de intellectuele eigendom/data/documenten/materialen in de omstandigheden te komen terughalen en geeft vitroplena de toelating om de locaties, waar de intellectuele eigendom/data/documenten/materialen zich bevinden, ten allen tijde te dieneinde te betreden.   

 

schade

Wordt door de vitroplena in de uitvoering van dit contract schade veroorzaakt, dan wordt de aansprakelijkheid van de vitroplena voor die schade beperkt tot maximum € 750. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien de aansprakelijkheid in kwestie gedekt wordt door de polis beroepsaansprakelijkheid die door de vitroplena werd onderschreven. De schade wordt in dat geval vergoed tot beloop van de tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij. Komt de verzekeringsmaatschappij geheel of gedeeltelijk niet tussen, dan kan de vergoeding door vitroplena zelf te dragen nooit € 750 overschrijden.

 

klachten

Alle klachten moeten worden gedaan binnen de 8 dagen na de specifieke verrichting/handeling die de klacht heeft veroorzaakt.

 

geschillen

In geval van geschillen en betwistingen is uitsluitend de rechtbank van koophandel van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing.

got glassified